Natječaji

Natječaj je otvoren do 5.10.2020.

Natječaj je otvoren do 12.10.2020.

NAČIN ULASKA U ŠKOLU U SKLADU S PREPORUČENIM MJERAMA

NAČIN ULASKA U ŠKOLU U SKLADU S PREPORUČENIM MJERAMA

 

1. Učenici pred školu dolaze deset minuta prije početka nastave i redaju se na mjestu koje je predviđeno za njihov odjel. 

Prvog dana nastave dočekat će ih razredni učitelj-razrednici.

Opširnije:NAČIN ULASKA U ŠKOLU U SKLADU S PREPORUČENIM MJERAMA

Krizni plan škole

Bosna I Hercegovina

Federacija Bosne I Hercegovine

Hercegovačko-neretvanska županija-kanton

OSNOVNA ŠKOLA BARTOLA KAŠIĆA MOSTAR

Urudžbeni broj: 05-01-36-299/20

Nadnevak:26.8.2020.god.

 

 

 Krizni plan pripravnosti za OŠ Bartola Kašića Mostar

 

U skladu sa Naredbom Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva broj: 01-33-4670/20 od 20.8.2020.godine, Preporukom Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva broj: 01-33-4671/20 od 20.8.2020. godine, Preporuke za Škole u kontekstu COVID-19 za školsku 2020/2021 Zavoda za javno zdravstvo FBiH i Preventivnih epidemioloških mjera za škole Zavoda za javno zdravstvo HNK i Kriznog štaba Ministarstva zdravlja, rada i socijalne zaštite HNK broj: 06-02-33-301/20 od 19.8.2020. godine te članova 36. i 37. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju HNK-a (“Službe novine HNK”, br.5/00,4/04,5/04,1/14 i 7/16), te aktima Škole na sjednici Učiteljskog vijeća održanoj 26.8.2020.god. a potvrđenom na sjednici Školskog odbora održanoj 27.8.2020. donosi se:

Krizni plan pripravnosti i odgovora na pojavu novog korona virusa (COVID-19), u školama na području HNŽ-a-

OŠ Bartola Kašića Mostar

UVOD

Za vrijeme boravka učenika u školi dijete se mora osjećati sigurno i zdravstveno zaštićeno. Odgovornost za djetetovu sigurnost i zaštitu zdravlja, kao i rizik sekundarnog prijenosa virusa iz škole u domaćinstva i obratno dijele svi zaposlenici Škole i roditelji učenika. Provođenjem Kriznog plana poduzimaju se mjere zaštite učenika i zaposlenika, i preciziraju se uloge svih zaposlenika škole u osiguravanju sigurnog  i zdravog  okruženja  u odgojno-obrazovnoj ustanovi.

 

OPERATIVNI TIM 

1.Ravnatelj  imenuje školski operativni tim za dalje poduzimanje neophodnih aktivnosti u vezi 

sa sprečavanjem širenja zaraze u radnim prostorijama Škole, te donosi uputstva i instrukcije.

2.Operativni tim Kriznog plana čine: predstavnici roditelja, nastavnika, ne nastavnog osoblja i lokalne zajednice.

3.Tim je formiran u cilju zaštite zdravlja i prevencije zaraze korona virusom, 

da kontinuirano prati epidemiološku  situaciju i organizira rad u Školi shodno 

odlukama relevantnih tijela, ministarstava i institucija.

 

CILJEVI KRIZNOG PLANA

1.Koordinacija na nivou škole - adekvatna edukacija za zaposlenike,

2.Procedure nadzora učenika, roditelja i zaposlenika,

3.Jasno definirati tačke ulaska u instituciju, vremenski planirati termine ulaska učenika u školu,

4.Timovi za brze odgovore (krizni timovi  na dnevnoj bazi),

5.Mjere prevencije i kontrole i komunikacija sa zdravstvenim institucijama (obavezno korištenje rukavica i maski),

6.Procedure čišćenja i dezinfekcije, ispravno, konzistentno, temeljito čišćenje okolnih površina sa vodom i deterdžentom i primjena uobičajenih mjera dezinfekcije na nivou škole (dezinfekcija prostora, pranje ruku, te dezinfekcija obuće na ulazima u školu),

7.Sigurnosni postupci – protokol,

8.Komunikacija o riziku, provoditi brzu i redovnu internu komunikaciju, 

9.Svakodnevno praćenje i evidencija stanja u školi kroz internu dokumentaciju/evidentne liste svakodnevna kontrola istog.

 

PROTOKOLI POSTUPANJA U KRIZNIM SITUACIJAMA

Protokolima postupanja definirane  su:

-mjere sigurnosti i zdravlja u ustanovi,

-obavezni postupci zaposlenika ustanove u kriznim situacijama,

-interna dokumentacija i evidentne liste (pripadajuće izjave koje treba popuniti i čuvati u

arhivi uz svaki protokol i datum postupanja po istom).

 

PREDMET I PRIMJENA

 

Krizni plan pripravnosti  izrađuje se zbog  pojave bolesti uzrokovane korona virusom (COVID-19) (u daljem tekstu: Plan). Planom se utvrđuju:

-mjere u Školi, koje se poduzimaju u kontekstu borbe protiv zarazne bolesti shodno uputama koja donose nadležni krizni štabovi, ministarstvo zdravstva, drugi organi vlasti i Škola, 

-preporuke zaposlenim, učenicima i roditeljima kako da reagiraju i što da poduzimaju u slučaju da neko od đaka ili osoblja bude zaražen korona virusom ili se sumnja da je obolio,

-imenovanja timova za poduzimanje neophodnih aktivnosti u vezi sa prevencijom širenja zaraze u radnim prostorijama Škole.

 

OPĆE MJERE UTVRĐENE PLANOM

 

-Mjere za prevenciju i kontrolu infekcije su ključne kako bi se osigurala zaštita učenika, zaposlenika i roditelja i porast broja  slučajeva u  Školi,

-Provođenje higijene i dezinfekcije ruku, obuće će se vršiti od strane tehničkog i dežurnog osoblja na ulazu u školu,

-Podaci o trenutnoj epidemiološkoj situaciji i broju  infekcija u Školi, kako bi se osigurala prevencija za zaposlenike, učenike, roditelje i druge posjetioce.

 

 ZAPOSLENICI, UČENICI I RODITELJI  ŠKOLE I MJERENJE TEMPERATURE

 

Rad u Školi se organizira na slijedeći način kojim će se osigurati fizički razmak:

 

-da se pri ulasku i izlasku iz Škole održava međusobni razmak (najmanje 1,5m),

-pri ulasku u Školu učenicima i uposlenicima se mjeri temperatura poslije čega se upućuju na ulazak na način da se dezinficira obuća u posebnoj posudi sa dezifinsijensom,

-na ulazima su postavljeni dozeri za dezinfekciju ruka,

-da bi se smanjio kontakt između učenika različitih razreda početak/završetak nastave i dolazak/izlazak iz škole organizirati tako da učenici ne dolaze/izlaze istovremeno i da u školu dolaze/napuštaju razredi po unaprijed utvrđenom rasporedu,

-prilikom dovođenja ili odvođenja učenika nižih razreda roditelji ne treba da se zadržavaju u školskom dvorištu. Oni dovode ili odvode učenike do ulaza uz obavezno održavanje fizičke distance  i ne ulaze u Školu. 

 

HIGIJENA I DEZINFEKCIJA RUKU, HIGIJENA I DEZINFEKCIJA RADNOG PROSTORA

 

-Na početku školske godine je potrebno sprovesti edukaciju uposlenika i učenika škole o načinu i značaju kontinuiranog provođenja preventivnih mjera,

-Redovno pranje ruku vodom i tečnim sapunom, sušenje papirnim ubrusima i odlaganje u kante za otpad sa poklopcem, 

-Na ulazu u školu i nekoliko dostupnih mjesta u školi postavljenje dozatora sa dezinficijensom za ruke  i uputom za korištenje, 

-Čišćenje i dezinfekcija radnih površina, kvaka na vratima i prozorima, slavina u toaletima prekidača za struju i sl. koje koristi veći broj osoba  najmanje dva puta dnevno,

-Edukacija uposlenika škole koji rade na čišćenju i održavanju školskog objekta o dezinficijensima koji se koriste, njihovoj pripremi i korištenju.

 

UČENICI IZ RIZIČNIH GRUPA

 

-za djecu koja imaju neka od kroničnih oboljenja neophodno je da roditelji prije početka školske godine donesu mišljenje nadležnog liječnika o procjeni zdravstvenog stanja djeteta i mogućnosti pohađanja nastave,

-u slučaju da nadležni liječnik ne preporučuje pohađanje nastave za dijete u Školi neophodno je osigurati nastavu na daljinu,

-učenici koji u zajedničkom kućanstvu imaju osobe sa kroničnim oboljenjima, stare i iznemogle osobe i druge osobe iz rizičnih skupina nisu obvezni pohađati redovnu nastavu u Školi, te će se i za njih osigurati nastava na daljinu, uz izjavu o navedenom. 

 

 

 

 

 

ORGANIZACIJA RADA I  PROSTORA

 

Učenici jednog razreda će pohađati nastavu u jednoj učionici (razredna, a ne kabinetska nastava).

 

Škola će osigurati:

-da u jednoj klupi sjedi jedan učenik,

-da školske klupe budu razmaknute najmanje 1,5 metar,

-da fizički kontakti između odjeljenja budu smanjeni na minimum,

-da se prostorije obavezno provjetravaju više puta dnevno (dva puta, pola sata prije dolaska i pola sata nakon odlaska učenika) ili ako vremenske prilike dozvoljavaju, ostaviti otvoren prozor,

-prolaz kroz zajedničke prostorije će biti organiziran tako da učenici različitih razreda  prolaze naizmjenično po utvrđenom rasporedu,

-školsko dvorište, holovi i hodnici će biti označeni zbog držanja predviđenog rastojanja (trakama, bojom).

 

Škola će:

-upozoriti zaposlenike da izbjegavaju korištenje klimatizacijskih i ventilacijskih sredstava,

-obavijestiti roditelje i učenike da sa sobom donose svoju užinu i da je ne dijele sa drugim učenicima,

-upozoriti učenike da se pri korištenju toaleta vodi računa o poštovanju fizičke distance i obaveznom pranju ruka nakon korištenja toaleta,

-upozoriti zaposlenike da poštuju fizičku distancu i da se što kraće zadržavaju u zajedničkim prostorijama,

-upozoriti sve zaposlenike Škole da su obavezni pravilno nositi maske/vizire koje prekrivaju usta i nos,

-ukoliko se nose jednokratne maske potrebno je nakon upotrebe da se iste odlože u obilježene kante sa poklopcem, koje su izvan doticaja sa učenicima,

-zadužiti dežurne nastavnike da vode računa o pridržavanju navedenih mjera na ulazu u Školu, u hodnicima i zajedničkim prostorijama, a svi učitelji i nastavnici da vode računa o pridržavanju i provođenju mjera u učionicama,

-obavijestiti sve zaposlenike i učenike da su obavezni da mjere tjelesnu temperaturu svaki dan prije dolaska u školu. U slučaju povećane tjelesne temparature, zaposlenik ne dolazi u Školu i javlja se telefonom ravnatelju i ravnatelju obiteljske medicine. Roditelj učenika koji ima povišenu temperaturu o tome obavještava razrednika i ravnatelja obiteljske medicine a učenik ostaje kod kuće i slijedi upute  liječnika,

-u odjeljenjima u kojima nije moguće ispoštovati maksimalno dozvoljeni broj učenika, 

-Predmet Tjelesni i zdravstveni odgoj izvodi se samo na otvorenom prostoru.

 

 

ULAZAK U ZGRADU I SASTANCI

 

-školske sastanke koje nije moguće obaviti u skladu sa epidemiološkim mjerama obavit će se video vezom, telefonom,

-svaki dolazak u školu od strane lica koja nisu zaposlenici ili učenici se mora ranije najaviti i od strane Škole odobriti,

-neposredni rad i sastanci sa nezaposlenim licima i strankama  reduciraju se na minimum, a prilikom održavanja moraju se poštovati sve higijensko epidemiološke mjere (posebno nošenje maski i fizička distanca),

-sastanci će se organizirati u prostorijama koje omogućavaju održavanje potrebne distance (školski hol),

-svi individualni i roditeljski sastanci će se održavati putem telefona i video poziva, osim u izvanrednim okolnostima,

-pošta se odlaže u poštansko sanduče smješteno na glavnom ulazu, a u slučaju preporučenih pošiljki na poziv poštara preuzima ih zadužena osoba,

-dostava uredskog materijala, obroka, sredstava za čišćenje, štampe i ostalog se preuzima na glavnom ulazu u Školu,

-školska ambulanta vrši prijem pacijenata prema utvrđenom planu i protoklu, poštujući sve mjere prevencije i zaštite.

 

DEZINFEKCIJA I HIGIJENA ŠKOLSKOG PROSTORA

 

-U skladu sa preporukama nadležnih dezinfekcija i higijena školskog prostora će se održavati prema Planu higijenskog održavanja prostora, čišćenja, dezinfekcije radnih površina i provjetravanja prostora kojeg Škola posjeduje,

-U prilogu Plana se nalaze obrasci evidentnih lista sa terminina, nazivom prostora, imenom i prezimenom osobe koja je realizirala svakodnevnu  dezinfekciju, čišćenje, provjetravanje  školskog prostora,  

-Osobe zadužene za čišćenje i održavanje školskih površina  svakodnevno popunjavaju evidentne liste, u skladu sa navedenim Planom čišćenja.

 

PRAĆENJE KONTAKATA

 

-Zaposlenici Škole obavezni su da vode računa o osobama sa kojima su u zadnjih 48 sati bili na manjoj fizičkoj udaljenosti od 1,5 m i vremenski duže od 15 minuta (bliski kontakt), 

-U slučaju da je učenik testiran na koronavirus ili poslan u samoizolaciju od strane nadležnih službi, roditelji su obavezni telefonski obavjestiti Školu.

 

IZOLACIJA UČENIKA I NASTAVNIKA 

 

-Svi zaposlenici Škole su obavezni ostati kod kuće u slučaju pojave simptoma bolesti uzrokovane zarazom (povišena temperatura, iznad 36,9) te o tome obavijestiti nadležnu zdravstvenu ustanovu i Školu. Dužnost  svih zaposlenih  je postupiti na isti način i ako su 

bili u kontaktu sa osobom oboljelom od koronavirusa ili su se vratili iz područja u kojima je registrirana pojava koronavirusa,

-Zaposlenik koji u toku radnog vremena osjeti neke od simptoma ravnatelj odmah udaljuje sa nastave i prijavljuje slučaj nadležnim. U slučaju određivanja izolacije od strane ravnatelja, zaposlenik sa blažim simptomima obavlja nastavu na daljinu, a ako su teži slučajevi ide na bolovanje, a za odvijanje nastave osigurati će se adekvatna zamjena. 

-Učenika koji u toku nastave osjeti neki od simptoma nastavnik šalje u sobu za izolaciju i obavještava roditelje koji su dužni preuzeti učenika. Do dolaska roditelja ili druge ovlaštene osobe  učenik boravi u sobi za izolaciju pod nadzorom odrasle osobe do dolaska roditelja. Prilikom boravka u sobi poštuju se epidemiološke mjere udaljenosti i zaštitnih maski. Po napuštanju izolacijske sobe, osoblje zaduženo za higijenu dezinficira sobu.

 

NASTAVA NA DALJINU 

 

Zavisno od epidemiološke situacije nastava na daljinu će se koristiti u slučajevima:

-Upućivanje grupe učenika jednog odjeljenja na nastavu na daljinu,

-Izolacije ili oboljenja učenika ili nastavnika,

-Ne pohađanja redovne nastave učenika ,

-Za projektne aktivnosti, takmičenja, učešća na konkursima, te korištenje e-book u cilju prevencije zaraze korištenjem knjiga iz biblioteke.

 

 

 

PRODUŽENI BORAVAK

 

Škola  će organizirat rad Produženog boravka u stalnim grupama do 10 učenika, na način da svaka grupa boravi u odvojenoj prostoriji i da se onemogući miješanje grupa, uz poštivanje svih epidemioloških mjera. Za rad Produženog boravka Škola će izraditi detaljan protokol rada.

 

PRIJENOS DOKUMENTACIJE I ČUVANJE PREDMETA I DOKUMENTACIJE

 

-Zaposlenici Škole su u obavezi da budu pripravni i da imaju: pismene pripreme, mjesečne i godišnje planove, sa pripadajućom  dokumentacijom za koju su zaduženi kako bi bila na raspolaganju, te da uredno vode evidenciju o predmetima i dokumentaciji i istu uredno pohranjuju i proslijeđuju na školski e-mail u skladu sa utvrđenim terminima. Škola će arhivirati sve u vidu e-dokumentacije.

-Razredne knjige će biti dostupne samo u zbornici, a nastavnici će upisivati potrebne podatke također u zbornici, bez izmještanja i nošenja istih u učionice.

 

ŠKOLSKI RAČUNARI

 

-Zadužuje se osoba da provjerava ispravnost računara i laptop uređaja,  u cilju osposobljavanja istih za rad sa učenicima koji nastavu pohađaju na daljinu. Postojeća Platforma ostaje aktivna i upotrebljiva u  obrazovno odgojnom radu.

-Sve moguće aktivnosti  nastave na daljinu će se realizirati iz školskog IT kabineta. 

-U skladu sa mogućnostima Škola ustupa računar nastavniku ili učeniku koji isti ne posjeduje.

 

 

 

 

PREPORUKE ZAPOSLENIM I UČENICIMA

 

Preporučuje se, svakodnevno praćenje i djelovanje u skladu sa uputama, naredbama te drugim aktima ovlaštenih institucija i tijela, te redovito dvosmjerno informiranje, škola, nadležnog ministarstva i zdravstvenih ustanova, kriznih štabova.

 

ODGOVORNOST ZA POSTUPANJE PO PLANU

 

1.Za postupanje po ovom planu i za njegovu implementaciju odgovorni su svi zaposleni, 

u koordinaciji sa školskim operativnim timom.

2.Ovaj plan primjenjuje se od dana njegovog donošenja, a mjenjat će se i dopunjavati shodno preporukama i naredbama nadležnih organa.

 

NE PRIDRŽAVANJE MJERA UTVRĐENIH PLANOM

 

Ne pridržavanje mjera utvrđenih ovim planom od strane zaposlenika, učenika i roditelja Škole predstavlja kršenje Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti („Službene novine FBiH“, broj 29/05).

 

Krizni plan pripravnosti je razmatran i usvojen na sjednici Učiteljskog vijeća održanoj dana, 26.8.2020.godine, a urađen je u saradnji sa predstavnicima roditelja i učenika Škole.

 

Školski odbor škole je upoznat sa Kriznim planom pripravnosti, te stupa na snagu osam dana nakon javnog objavljivanja (oglasna ploča, internet stranica škole).

 

 

Dana,26.8.2020.

 

Ravnatelj 

_______________

Anđelko Rogić

 

Udžbenici za 2020.-21. školsku godinu

 1. RAZRED

HRVATSKI JEZIK

POČETNICA KNJIGULJICA 1 radni materijal za 1. razredŠtagner-Velički, 

Jakovljević-Rogić, BekavacALFA

POČETNICA KNJIGULJICA – UČENIČKA SLOVARICA **Damir Domišljanović - Alfa

 

MATEMATIKA

MATEMATIKA 1 radni materijal za 1. razredMarkovac, Zorić -Alfa

 

MOJA OKOLINA

DIJETE I ŠKOLA radni materijal za 1. razredDomišljanović, Brkić - Alfa

RKT VJERONAUK

RADNI MATERIJALLOGOVITA

 

2. RAZREDA

 

HRVATSKI JEZIK-    ALFA

POČETNICA KNJIGULJICA 2 udžbenik za 2. razredŠtagner-Velički,

 Jakovljević-Rogić, Bradić

POČETNICA KNJIGULJICA 2 radna bilježnica za 2. razredŠtagner-Velički, 

Jakovljević-Rogić, Bradić

MATEMATIKA- ALFA

MATEMATIKA 2 udžbenik za 2. razredMarkovac, Zorić

MATEMATIKA 2 radna bilježnica za 2. razredMarkovac, Zorić

PRIRODA I DRUŠTVO -ALFA

ŠKOLA I DOM udžbenik za 2. razredDomišljanović, Jelić, Brkić

ENGLESKI JEZIK- ALFA

SMILEYS 1 : udžbenik engleskog jezika za 2. razred osnovne škole, 1. godina učenja (s CD-om) Jenny Dooley, Virginia Evans

SMILEYS 1 : radna bilježnica za engleski jezik za 2. razred osnovne škole, 1. godina učenja Jenny Dooley, Virginia Evans

RKT VJERONAUK

UČIMO LJUBITI BOGA I LJUDE

Udžbenik i radna bilježnica   LOGOVITA ili KRŠĆANSKA SADAŠNJOST

 

3. RAZRED

HRVATSKI JEZIK-ALFA

MOJ HRVATSKI 3 udžbenik za 3. RazredPavličević- Franić, Štanger- Velički, Šušnjar

MOJ HRVATSKI 3 vježbenica za 3. RazredPavličević- Franić, Štanger- Velički, Šušnjar

KUĆA SVEMOGUĆA  čitanka za 3. RazredZalar, Dvornik, Petruša, Brkić

KUĆA SVEMOGUĆA   radna ** bilježnica uz čitanku za 3. RazredZalar, Dvornik, Petruša, Brkić

MATEMATIKA- ALFA

MATEMATIKA 3 udžbenik za 3. RazredMarkovac, Zorić

MATEMATIKA 3 radna bilježnica za 3. RazredMarkovac, Vrgoč, Zorić

PRIRODA I DRUŠTVO-ALFA

DOM I ZAVIČAJ 3 udžbenik za 3. RazredJelić, Brkić

DOM I ZAVIČAJ 3 radna bilježnica za 3. RazredJelić,Brkić

ENGLESKI JEZIK- ALFA

SMILEYS 2 : udžbenik engleskog jezika za 3. Razred osnovne škole, 2. Godina učenja (s CD-om) Jenny Dooley, Virginia Evans

SMILEYS 2 : radna bilježnica za engleski jezik za 3. Razred osnovne škole, 2. Godina učenja Jenny Dooley, Virginia Evans

GLAZBENA KULTURA -ALFA

MOJA GLAZBA 3 udžbenik s CD-om za 3. Razred Diana Atanasov Piljek, Slaven Ćavar

RKT VJERONAUK

RASTIMO U ZAHVALNOSTI

Udžbenik i radna bilježnicaLOGOVITA

 

4. RAZRED

HRVATSKI JEZIK- ALFA

HRVATSKI JEZIK 4 udžbenik za 4. RazredPavličević- Franić, Domišljanović, Šušnjar

HRVATSKI JEZIK 4 vježbenica za 4. RazredPavličević- Franić, Domišljanović, Šušnjar

KUĆA IGRAJUĆA čitanka za 4. RazredZalar, Dvornik, Petruša, Brkić

KUĆA IGRAJUĆA radna bilježnica uz čitanku ** za 4. Razred Zalar, Dvornik, Petruša, Brkić

MATEMATIKA -ALFA

MATEMATIKA 4 udžbenik za 4. RazredMarkovac, Zorić

MATEMATIKA 4 radna bilježnica za 4. RazredMarkovac, Zorić

PRIRODA I DRUŠTVO-ALFA

NAŠI ZAVIČAJI 4 udžbenik za 4. RazredJelić, Brkić

NAŠI ZAVIČAJI 4 radna bilježnica za 4. RazredJelić, Brkić

ENGLESKI JEZIK-ALFA

SMILEYS 3 : udžbenik engleskog jezika za 4. Razred osnovne škole, 3. Godina učenja (s CD-om) Jenny Dooley, Virginia Evans

SMILEYS 3 : radna bilježnica za engleski jezik za 4. Razred osnovne škole, 3. Godina učenja Jenny Dooley, Virginia Evans

GLAZBENA KULTURA-ALFA

MOJA GLAZBA 4 udžbenik s CD-om Diana Atanasov Piljek, Slaven Ćavar

RKT VJERONAUK 

ZA STOLOM LJUBAVI I POMIRENJA

Udžbenik i radna bilježnicaLOGOVITA

5. RAZRED

HRVATSKI JEZIK-ALFA

HRVATSKI JEZIK 5 udžbenik za 5. RazredPavličević- Franić, Domišljanović, Šušnjar

KUĆA PUTUJUĆA čitanka za 5. RazredZalar, Dvornik, Petruša, Brkić

KUĆA PUTUJUĆA radna bilježnica uz čitanku ** za 5. RazredZalar, Dvornik, Petruša, Brkić

MATEMATIKA-ALFA

MATEMATIKA 5 udžbenik za 5. RazredMarkovac, Zorić

MATEMATIKA 5 radna bilježnica za 5. RazredMarkovac, Zorić

PRIRODA I DRUŠTVO-ALFA

MOJA DOMOVINA udžbenik za 5. RazredJelić, Brkić

ENGLESKI JEZIK-ALFA

SMILEYS 4 : udžbenik engleskog jezika za 5. Razred osnovne škole, 4. Godina učenja (s CD-om) Jenny Dooley, Virginia Evans

SMILEYS 4 : radna bilježnica za engleski jezik za 5. Razred osnovne škole, 4. Godina učenja Jenny Dooley, Virginia Evans

GLAZBENA KULTURA

SVIJET GLAZBE 5 udžebenik za glazbenu kulturu s CD-om za 5. RazredAnte Gašpardi, Tonka Lazarić, Nevenka Raguž, Zoran Štefanac, Biljana Glibo, Sonja Jozić

RKT VJERONAUK

NA PUTU VJERE

Udžbenik i radna bilježnicaLOGOVITA

 

                                                6. RAZRED

 

HRVATSKI JEZIKALFA

MOJ HRVATSKI 6 udžbenikPranjković

MOJ HRVATSKI 6 vježbenicaPranjković

MOJA ČITANKA, čitankaTežak, Marušić, Lekić

MATEMATIKAALFA

MATEMATIČKI IZAZOVI 6 udžbenikPaić, Bošnjak, Čulina, Zorić

PRIRODA- BIOLOGIJAALFA

PRIRODA 6

udžbenikBastić, Novoselić,

Pekas

PRIRODA 6

radna bilježnicaBastić, Novoselić,

Pekas

POVIJESTALFA

POVIJEST 6

UdžbenikBekavac, Bradvica, Rozić

POVIJEST 6

Radna bilježnicaBekavac, Bradvica, Rozić

GEOGRAFIJAALFA

GEOGRAFIJA 1

UdžbenikJelić, Greblički, Periša, Dumančić

GEOGRAFIJA 1 

Radna bilježnicaJelić, Greblički, Periša, Dumančić

NJEMAČKI JEZIKALFA

LERNEN, SINGEN, SPIELEN 2 : udžbenik iz njemačkoga jezika za 6. razred osnovne škole s CD-om (2. godina učenja)Gordana Matolek Veselić, Vlada Jagatić, Damir Velički

ENGLESKI JEZIKALFA

SPARK 1 : udžbenik engleskog jezika za 6. razred osnovne škole, 5. godina učenja (s CD-om) Jenny Dooley, Virginia Evans

SPARK 1 : radna bilježnica za engleski jezik za 6. razred osnovne škole, 5. godina učenja Jenny Dooley, Virginia Evans

TEHNIČKA KULTURAŠKOLSKA NAKLADA

ČUDESNI SVIJET TEHNIKE 6.

 

GLAZBENA KULTURAALFA

SVIJET GLAZBE 6 udžbenik Ante Gašpardi, Tonka Lazarić, Nevenka Raguž, Zoran Štefanac, Biljana Glibo, Sonja Jozić

LIKOVNA KULTURA-

INFORMATIKAŠKOLSKA NAKLADA

MOJ PORTAL 6.

RKT VJERONAUK

JA SAM PUT

Udžbenik i radna bilježnicaLOGOVITA

 

7. RAZRED

HRVATSKI JEZIKALFA

MOJ HRVATSKI 7 udžbenikLekić, Pranjković

MOJ HRVATSKI 7 vježbenicaLekić, Pranjković

MOJA ČITANKA 7Težak, Marušić, Lekić

MATEMATIKAALFA

MATEMATIČKI IZAZOVI 7 udžbenikPaić, Bošnjak, Čulina, Zorić

PRIRODA- BIOLOGIJAALFA

PRIRODA 7 ALFA

UdžbenikBulić, Dragobratović, Bastić,  Novoselić, Pekas

PRIRODA 7 aLFA

radna bilježnicaBulić, Dragobratović, Bastić, Novoselić, Pekas

POVIJESTALFA

POVIJEST 7

UdžbenikBirin, Šarlija, Rozić

POVIJEST 7

Radna bilježnicaBirin, Šarlija, Rozić

GEOGRAFIJAALFDA

GEOGRAFIJA 2

UdžbenikBrazda, Crkvenčić, Jelić, Dumančić

GEOGRAFIJA 2 

Radna bilježnicaBrazda, Crkvenčić, Jelić, Dumančić

NJEMAČKI JEZIKALFA

LERNEN UND SPIELEN 3 : udžbenik iz njemačkoga jezika za7. razred osnovne škole s CD-om (3. godina učenja)Damir Velički, Blaženka Filipan-Žignić

LERNEN UND SPIELEN 3 : radna bilježnica iz njemačkoga jezika za 7. razred osnovne škole (3. godina učenja)Damir Velički, Blaženka Filipan-Žignić

ENGLESKI JEZIKALFA

SPARK 2 : udžbenik engleskog jezika za 7. razred osnovne škole, 6. godina učenja (s CD-om) Jenny Dooley, Virginia Evans

SPARK 2 : radna bilježnica za engleski jezik za 7. razred osnovne škole, 6. godina učenja Jenny Dooley, Virginia Evans

TEHNIČKA KULTURAŠKOLSKA NAKLADA

ČUDESNI SVIJET TEHNIKE 7.

GLAZBENA KULTURAALFA

SVIJET GLAZBE 7 : udžbenik za glazbenu kulturu u sedmom razredu osnovne škole (s CD-om) Ante Gašpardi, Tonka Lazarić, Nevenka Raguž, Zoran Štefanac, Biljana Glibo, Sonja Jozić

LIKOVNA KULTURA

INFORMATIKA

MOJ PORTAL 7.ŠKOLSKA NAKLADA

RKT VJERONAUK

POZVANI NA SLOBODU

Udžbenik i radna bilježnicaLOGOVITA

 

8. RAZRED

HRVATSKI JEZIKALFA

MOJ HRVATSKI 8 udžbenikLekić, Pranjković

MOJ HRVATSKI 8 vježbenicaLekić, Pranjković

MOJA ČITANKA 8Olga Lekić, Biljana Nikolić, Ankica Čato, Ozrenka Fišić

MATEMATIKAALFA

MATEMATIČKI IZAZOVI 8 udžbenikPaić, Bošnjak, Čulina, Zorić

 

FIZIKA

FIZIKA 8.ŠKOLSKA NAKLADA

 

BIOLOGIJA - ALFA

BIOLOGIJA 8 udžbenikValerija Begić, Julijana Madaj Prpić, Daniela Novoselić, Stojanka Knezović

BIOLOGIJA 8

radna bilježnicaValerija Begić, Julijana Madaj Prpić, Daniela Novoselić, Stojanka Knezović

KEMIJA - ALFA

KEMIJA 8 udžbenikDraginja Mrvoš-Sermek, Maja Kovačević, Nikola Čutura

KEMIJA 8 radna bilježnicaDraginja Mrvoš-Sermek, Nikolina Ribarić, Nikola Čutura

POVIJEST - ALFA

POVIJEST 8

UdžbenikMiroslav Akmadža, Stjepan Bekavac, Miroslav Rozić

POVIJEST 8

Radna bilježnicaStjepan Bekavac, Darko Finek, Miroslav Rozić

GEOGRAFIJA - ALFA

GEOGRAFIJA 3

UdžbenikZoran Klarić, Tomislav Jelić, Snježana Dum ančić

GEOGRAFIJA 3 

Radna bilježnicaTomislav Jelić, Snježana Dumančić

NJEMAČKI JEZIK - ALFA

LERNEN UND SPIELEN 4 : udžbenik iz njemačkoga jezika za 8. razred osnovne škole s CD-om (4. godina učenja)Ivana Vajda, Karin Nigl

LERNEN UND SPIELEN 4 : radna bilježnica iz njemačkoga jezika za 8. razred osnovne škole (4. godina učenja)Ivana Vajda, Karin Nigl

ENGLESKI JEZIK - ALFA

SPARK 3 : udžbenik engleskog jezika za 8. razred osnovne škole, 7. godina učenja (s CD-om) Jenny Dooley, Virginia Evans

SPARK 3 : radna bilježnica za engleski jezik za 8. razred osnovne škole, 7. godina učenja Jenny Dooley, Virginia Evans

TEHNIČKA KULTURA

ČUDESNI SVIJET TEHNIKE 8ŠKOLSKA NAKLADA

GLAZBENA KULTURA - ALFA

SVIJET GLAZBE 8 : udžbenik za glazbenu kulturu u sedmom razredu osnovne škole (s CD-om) Ante Gašpardi, Tonka Lazarić, Nevenka Raguž, Zoran Štefanac, Biljana Glibo, Sonja Jozić

LIKOVNA KULTURA

 

INFORMATIKA

MOJ PORTAL 8.ŠKOLSKA NAKLADA

RKT VJERONAUK

ZAJEDNO U LJUBAVI

udžbenikLOGOVITA

 

9. RAZRED

HRVATSKI JEZIK - ALFA

MOJA ČITANKA 9 udžbenikOlga Lekić, Biljana Nikolić, Ankica Čato, Ozrenka Fišić

MOJ HRVATSKI 9 udžbenikOlga Lekić, Milena Pranjković, Branka Bojčetić, Ivica Vidoni

MOJ HRVATSKI 9 radna bilježnicaOlga Lekić, Milena Pranjković, Branka Bojčetić, Ivica Vidoni

MATEMATIKA-ALFA

MATEMATIČKI IZAZOVI 9 udžbenik iz matematike za 9. razredGordana Paić, Željko Bošnjak, Boris Čulina, Vinko Zorić

 

FIZIKA

FIZIKA 9.ŠKOLSKA NAKLADA

 

BIOLOGIJA -ALFA

BIOLOGIJA 9 udžbenikMarijana Bastić, Valerija Begić, Daniela Novoselić, Marija Popović, Zora Primorac

BIOLOGIJA 9 radna bilježnicaMarijana Bastić, Valerija Begić, Daniela Novoselić, Marija Popović, Zora Primorac

KEMIJA - ALFA

KEMIJA 9 udžbenikDraginja Mrvoš Sermek, Nikolina Ribarić, Vinko Oreč

KEMIJA 9 radna bilježnicaDraginja Mrvoš Sermek, Maja Kovačević, Vinko Oreč

POVIJEST - ALFA

POVIJEST 9 udžbenikStjepan Bekavac, Mario Jareb, Miroslav Rozić

POVIJEST 9 radna bilježnicaStjepan Bekavac, Mario Jareb, Miroslav Rozić

GEOGRAFIJA - ALFA

GEOGRAFIJA 4 udžbenikTomislav Jelić, Đuro Škrget, Snježana Dumančić

GEOGRAFIJA 4 radna bilježnicaTomislav Jelić, Snježana Dumančić

NJEMAČKI JEZIK - ALFA

LERNEN UND SPIELEN 5 : udžbenik iz njemačkoga jezika za 9. razred osnovne škole s CD-om (5. godina učenja)Ivana Vajda, Karin Nigl

LERNEN UND SPIELEN 5 : radna bilježnica iz njemačkoga jezika za 9. razred osnovne škole (5. godina učenja)Ivana Vajda, Karin Nigl

ENGLESKI JEZIK - ALFA

SPARK 4 : udžbenik engleskog jezika za 9. razred osnovne škole, 8. godina učenja (s CD-om) Jenny Dooley, Virginia Evans

SPARK 4 : radna bilježnica za engleski jezik za 9. razred osnovne škole, 8. godina učenja Jenny Dooley, Virginia Evans

TEHNIČKA KULTURA

ČUDESNI SVIJET TEHNIKE 9. - ŠKOLSKA NAKLADA

 

GLAZBENA KULTURA -ALFA

SVIJET GLAZBE 9 udžbenik za glezbenu kulturu s CD-omNevenka Raguž, Tonka Lazarić, Zoran Štefanac, Ante Gašpardi, 

 Biljana Glibo, Sonja Jozić

LIKOVNA KULTURA

INFORMATIKA

MOJ PORTAL 9.ŠKOLSKA NAKLADA

RKT VJERONAUK

S KRISTOM U ŽIVOT 

Udžbenik - LOGOVITA

 

Prvašići za 2020_21 školsku godinu

OSNOVNA ŠKOLA BARTOLA KAŠIĆA – MOSTAR

11. svibnja 2020. godine

POPIS  DJECE ZA UPIS U PRVI RAZRED

ZA ŠKOLSKU 2020./21. GODINU PO POPUNJENIM PRIJAVNIM OBRASCIMA

Opširnije:Prvašići za 2020_21 školsku godinu

Stranica 1 od 56

Idi na vrh